Hanohana

Fanohanana

Tohano ny SFT 3M

Ankasitrahanay ny fanohananao ny SFT 3M mba ho fampiofanana ny mpitondra fivavahana eto Madagasikara, ho voninahitr'i Jesosy Kristy Tompotsika! Ny fahatokianao amin'ny fahafoizana araka izay hamelan'ny Tompo anao, dia mamatsy ny SFT 3M ho fanompoana ny fiangonana eto Madagasikara, amin'ny alalan'ny fiofanana ara-teôlôjika sy fampiharana mifototra tsara amin'ny tenin'Andriamanitra,

Fomba ahafahana manohana anay

Vavaka

Fanohanana mpianatra

Fanomezana ara-bola

Fampielezana

Fanangonam-bola

Fiaraha-miasa

Hanohana

Fifandraisana amin'ny Sampan-draharaha

Fanohanana & Fanomezana

Seha-pampianarana Fitorian-Teny Madagasikara 3M (TFT-3M)
Lot VB8 Bis D Ambatoroka
Antananarivo 101
Madagasikara

+261 38 51 303 03
+261 38 61 303 03
contact@madagascar3m.org

Tambajotra Sosialy

Tohano amin'ny alalan'ny Christian Heritage Tour ny TFT 3M

3MPI Christian Heritage Tour CHT Support
Faly, President of 3mpi. Support 3MPI

Noho ny fanohanana mafatra-po atolotrareo ny TFT 3M, ireo mpianatra Malagasy dia mahazo ny fahalalana ara-Baiboly, ny fahaiza-manao, ary ny toe-panahy mba hahatonga azy ireo ho Mpitoriteny mahatoky ary Mpiandry ondry miahy izay manokantena hanompo ny fiangonana an-toerana eran'ny Madagasikara.

mgMG